Pokračování prvního dílu:

Zaslání předžalobní výzvy

Pokud i přes všechna přijatá preventivní opatření dojde ke vzniku neuhrazeného dluhu po splatnosti, nezbyde než přistoupit k jeho vymáhání. Prvním formálním krokem k vymožení takovéhoto dluhu, je zaslání tzv. předžalobní výzvy.

 

Matěj Grödl

advokát – partner

AK Grödl Law

V předžalobní výzvě by v ideálním případě měly být vylíčeny základní skutkové okolnosti týkající se vzniku, existence a výše nezaplaceného dluhu, přičemž tato výzva musí rovněž splňovat potřebné zákonné náležitosti tak, aby Vám v případě soudního řízení byly přiznány náklady právního zastoupení.

Předžalobní výzva adresovaná dlužníku by měla být v ideálním případě zaslána advokátem tak, aby měla kýžený efekt v podobě důrazného upozornění dlužníka na to, že s vymožením Vaší pohledávky to opravdu myslíte vážně a v krajním případě jste připraveni jít k soudu

Řada dlužníků totiž na předžalobní výzvu uslyší, především v případě jejího zaslání formou advokátního dopisu, a rozhodne se dluh raději dobrovolně uhradit ještě před tím, než vůbec dojde k podání žaloby.

Podání žaloby

Pokud ani zaslání předžalobní výzvy dlužníku nezabere, nezbývá než se obrátit na soud a podat na dlužníka žalobu. Pokud disponujete dostatečnými listinnými podklady k prokázání existence a výše Vaší pohledávky (např. písemnou smlouvou, uznáním dluhu, dlužníkem podepsanou fakturou či dodacím listem, atp.), na jejichž základě bude soud schopen věc vyhodnotit a ve věci rozhodnout, je nejúčinnější formou podání tzv. návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se podává na standardizovaném formuláři a soudu se posílá elektronicky. Jeho příprava bývá zpravidla rychlá a nenáročná, jakkoliv lze i v této fázi doporučit nechat si jej vypracovat advokátem, který Vás bude schopen před soudem i odborně zastoupit

Na základě takovéhoto žalobního návrhu soud zpravidla vydá tzv. elektronický platební rozkaz, což je forma soudního rozhodnutí, proti které může dlužník podat do 15 dnů od jeho doručení odpor – jakožto opravný prostředek. Pokud však dlužník proti doručenému elektronickému platebnímu rozkazu odpor nepodá, stane se z něj pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, které lze již případně vymáhat v exekuci.

Elektronický platební rozkaz je obdobou klasického platebního rozkazu – jednou z drobných nevýhod elektronického platebního rozkazu však je, že žalované plnění nesmí přesahovat částku 1 milionu Kč. U vyšších dlužných částek je proto nutné se vydat cestou klasického platebního rozkazu.

Žalobní návrh se většinou podává k obvodnímu či okresnímu soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště či sídla dlužníka, není-li smluvně ujednáno nebo zákonem stanoveno jinak

Závěr

Vymáhání pohledávek není až tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát a mnohdy ani tak finančně či psychicky náročné, jak se o něm traduje.

V řadě případů totiž ani není potřeba chodit k soudu a věc se urovná po úvodním zaslání předžalobní výzvy

Klíčovou je ovšem vždy dostatečná prevence, spočívající zejména v uzavírání písemných smluv s obchodními partnery, jejichž obsah je v případě sporu o zaplacení nezpochybnitelný a zpětně průkazný.

Autor: Matěj Grödl