Pojem „znalec“, jako označení speciální odborné kvalifikace, případně soudní znalec, což je totéž, asi zná každý. Je to státem certifikovaný odborník, oprávněný zaujímat autoritativní a do značné míry závazná stanoviska k odborným problémům v oblasti, v níž „znalcuje“. Ekonomika, doprava, zdravotnictví atd. Vznik znalce, statut, oprávnění a povinnosti upravuje zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.

 

Tomáš Sokol

advokát – partner

Brož & Sokol & Novák

 

Své odborné úsudky publikuje ve znaleckém posudku, který stvrzuje znaleckým razítkem. Soukromník, potřebuje-li například ocenit nemovitost, si sjedná zpracování posudku a stanoví jeho zadání. Soud či policejní orgán činný v trestním řízení znalce ustanoví a uloží mu, co má zjišťovat, povětšině formou otázek, na které znalec odborně odpovídá.

Výsledný produkt, již zmíněné autoritativní zodpovězení odborných otázek má dosti značný význam a může i hodně ovlivnit lidské osudy. Jen tak příkladem, když znalec určí rychlost motorového vozidla před smrtelnou nehodou, z čehož pak vyplyne, že šlo o rychlost nepřiměřenou a jen kvůli tomu přišel někdo o život, jde dotčenému řidiči o kriminál

Znalectví a jeho produkty jsou již tradičně zdrojem různých problémů

Dokonce se zdá, že jejich počet v poslední době narůstá. Aktuálně vznikl problém z nedostatku znalců, bez kterých se, zejména v soudní praxi prostě nelze obejít. Díky tomu se na znalecký posudek musí mnohdy čekat dlouhé měsíce, což dost komplikuje vyšetřování trestné činnosti a obecněji soudní řízení. Prozatím se zdá, že příčinou je nedostatečné odměňování znalců na straně jedné, neboť pro účely soudních a jiných úředních řízení je tato odměna právně regulována. Na straně druhé je to poměrně značné zpřísnění podmínek pro výkon znalectví, které přinesl shora zmíněný zákon.

Jinak řečeno, za tak málo peněz se mnohým, i dřívějším znalcům, nevyplatí podstupovat rizika spojená s vypracováním znaleckého posudku

Spory o kvalitu znaleckého posudku a důsledky takových sporů

Tím se dostáváme k druhému problému, kterým jsou spory o kvalitu znaleckého posudku a důsledky takových sporů. Lze si jistě představit, že znalec z oboru stavebnictví, který se vyjadřuje k technické podstatě stavby, musí vycházet z toho, co lze vidět, změřit či jinak exaktně vyjádřit. Asi obtížně se lze splést v tom, kolik má budova pater, případně kolik má oken, místností, obestavěné plochy atd…

Autor: Tomáš Sokol